Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

6028 1cc3 390
6458 246e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
5949 8332 390
Reposted fromoll oll viaRekrut-K Rekrut-K
8858 eb16 390
Reposted fromdelain delain viabadblood badblood
2679 e12a 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaIzzy721 Izzy721
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viaIzzy721 Izzy721
1480 aee7 390
Reposted fromhagis hagis viaRekrut-K Rekrut-K
- Idę wziąć prysznic.
- Dobrze.
- Ty idziesz razem ze mną.
- Lepiej.
— Iron Man 3
0615 f62d 390
Reposted fromeyjolf eyjolf viauciekam uciekam

January 13 2018

Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki
6214 0aa0 390
Reposted fromPoranny Poranny viaAnneBonny AnneBonny
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam. 
Reposted fromnexxt nexxt viaIzzy721 Izzy721
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl