Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

Wiesz, Prosiaczku, miłość jest wtedy kiedy kogoś lubimy za bardzo. 
tak bardzo.
Reposted fromstrangeee strangeee

October 30 2018

6023 daaa 390
Reposted fromslodziak slodziak viaolczi olczi

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeredvareth eredvareth
5410 ee35 390
Reposted fromhagis hagis viatentego tentego
3001 fa1c 390
Reposted fromhole-love hole-love viaolczi olczi
7085 3d33 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaolczi olczi
5026 fa73 390
niby strach, a powstrzymać się nie można.
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaiammistake iammistake

October 23 2018

7885 2719 390
Reposted fromsavatage savatage viaGabreiila Gabreiila
9765 ed29 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13

October 22 2018

7239 51f9 390
Reposted frompunisher punisher viasstefania sstefania
7890 175f 390
Reposted fromonlyman onlyman viadrosera drosera

October 21 2018

3463 4f10 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianoticeme noticeme
1870 4838 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna
Reposted fromFlau Flau viaiamnotarobot iamnotarobot

October 17 2018

1081 e9f7 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viainsanedreamer insanedreamer

September 22 2018

3845 ce56 390
Reposted frombiru biru vianishe1 nishe1
Reposted fromFlau Flau vialoveveryone loveveryone
8746 3e71 390
Reposted fromtwice twice viavictorian victorian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl