Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

4179 cc97 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajamaicanbeat jamaicanbeat
7069 60a5 390
Reposted fromkarahippie karahippie viameadowlarks meadowlarks
0887 9583 390
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viamamzawieszke mamzawieszke
8421 152f 390
Reposted frombochinohito bochinohito viaTamahl Tamahl

July 04 2018

4442 1dde 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
4465 b133 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13

July 03 2018

2411 5888 390
5070 528d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
— z Pokolenie Ikea
3597 5b90 390
Reposted fromidiod idiod viaBBart BBart
1454 592c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viastarryeyed starryeyed
4179 cc97 390
Reposted fromkrzysk krzysk viastarryeyed starryeyed
1051 1173 390
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
Reposted fromgruetze gruetze viadrugs drugs

Nic zaś tak nie podnieca kobiety jak świadomość, że jakiś nieszczęśnik stracił dla niej rozum.

— ~ P. C.
6059 e809 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl